Najczęściej zadawane pytania (229) Ortografia (592) Interpunkcja (198) Wymowa (69) Znaczenie (264) Etymologia (306) Historia języka (26) Składnia (336) Słowotwórstwo (139) Odmiana (333) Frazeologia (133) Poprawność komunikacyjna (190) Nazwy własne (439) Wyrazy obce (90) Grzeczność językowa (41) Różne (164) Wszystkie tematy (3320)
w:
Uwaga! Można wybrać dział!
Etymologia2005-02-08
Skąd wzięła się nazwa hokej?
Rzeczownik hokej – odnotowany dopiero w Słowniku języka polskiego PWN pod red. W. Doroszewskiego w przykładach z 1954 roku – pochodzi od angielskiego słowa hockey o niejasnej etymologii. Hockey prawdopodobnie ma swe źródło w starofrancuskim rzeczowniku hoquet oznaczającym zagięty kij pasterski, laskę pasterską. Rzeczownik hoquet to zdrobnienie od hoc ‘hak’, który ma rodowód germański: pochodzi od hōk ‘brzeg, zakręt, krawędź’. Nazwa gry ice hockey (hokej na lodzie) jest w angielszczyźnie znana od 2. polowy XIX wieku (Merriam-Webster’s Dictionary, Chambers Dictionary of Etymology).
Katarzyna Wyrwas
Etymologia2005-02-02
Jakie jest pochodzenie słowa komórka?
Słowo komórka ma obecnie w języku polskim kilka znaczeń. Istnieje w polszczyźnie od średniowiecza, kiedy zostało utworzone jako zdrobnienie od wyrazu komora ‘izba, pomieszczenie mieszkalne, także spichlerz’ (jak podaje A. Brückner w Słowniku etymologicznym języka polskiego, komora to wczesne, jeszcze cerkiewne zapożyczenie z łacińskiego camara, a to z greckiego kamara ‘sklepienie’, por. niemieckie Kammer). W swoim pierwotnym znaczeniu komórka oznaczała więc ‘małe, zamknięte pomieszczenie’. To znaczenie zachowało się do dzisiaj, np. komórka na węgiel, komórka na narzędzia itp. W XVIII wieku wraz z rozwojem nauk przyrodniczych zaczęto używać tego wyrazu w nowym znaczeniu – ‘podstawowa jednostka strukturalna organizmów roślinnych i zwierzęcych, mikroskopijnej wielkości, spełniająca podstawowe funkcje organizmów żywych’ (przeniesiona została tutaj część pierwotnego znaczenia, że jest to coś małego i zamkniętego). To biologiczne znaczenie także stosowane jest do dzisiaj, np. komórki nerwowe, komórki rakowe, komórki tłuszczowe. W XX wieku wyraz komórka zyskał nowe znaczenia: 1) ‘najmniejsza jednostka organizacyjna w przedsiębiorstwach, firmach, organizacjach’, np. komórka informatyczna, komórka zakładowa, komórka partyjna; 2) ‘część jakiegoś urządzenia, stanowiąca najmniejszy, czasem podstawowy element - aparat, przyrząd’, np. komórka fotoelektryczna, fotokomórka. To ostatnie znaczenie zostało przyswojone przy tworzeniu dwuwyrazowej nazwy telefon komórkowy. Dość szybko w potocznym użyciu zaczęto stosować formę krótszą, jednowyrazową (komórka), co wynika z typowej dla mowy potocznej tendencji do upraszczania, skracania nazw dwuwyrazowych (uniwerbizacji) , np. zamiast szkoła podstawowa – podstawówka, łódź motorowa – motorówka, opony zimowe – zimówki, samochód terenowy – terenówka itp. (A. Markowski (Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2005, s. 166) zwraca uwagę, że zjawisko uniwerbizacji przyczynia się do powstawania neosemantyznów, takich jak np. komórka ← telefon komórkowy, chodnik ← muzyka chodnikowa, kabel ← telewizja kablowa i inne).
Mirosława Siuciak

Współcześnie mianem komórki określa się potocznie telefon komórkowy, czyli bezprzewodowy, przenośny aparat telefoniczny działający przy użyciu fal radiowych. Słowo komórka w telefonii zyskało nowe znaczenie i nazywa obszar zasięgu, działania pojedynczej stacji przekaźnikowej, z której w trakcie przemieszczania się osoby używającej telefonu obsługa aparatu jest przekazywana do następnej komórki. W telefonii komórkowej cały teren, po którym poruszają się użytkownicy, podzielony jest na małe sekcje, pokryty jest siecią pól z nadajnikami o niewielkim zasięgu. Pola te przedstawione graficznie są podobne do komórek w plastrze miodu lub do komórek tkanki żywego organizmu, stąd angielska nazwa cellular phone, pochodząca od rzeczownika cell ‘komórka’. W USA i Kanadzie obecnie znacznie częstsza jest wersja skrócona cell phone lub cell, tymczasem w Wielkiej Brytanii i Australii używane jest określenie mobile phone ‘telefon przenośny’, potocznie zastępowane przez jedno słowo – mobile (zob. http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone), które to określenie z kolei zapożyczyli Czesi). Z tłumaczenia angielskiego cellular phone powstała polska nazwa telefon komórkowy, z niej zaś potoczna komórka. Serdecznie dziękujemy Panu Markowi Franusowi, który zwrócił nam uwagę na pewne nieścisłości natury technicznej obecne w pierwszej wersji tej odpowiedzi.
Katarzyna Wyrwas
Etymologia2005-02-01
Jakie jest pochodzenie słowa farys użytego prze Mickiewicza?
Farys to słowo pochodzenia arabskiego (arab. făris), które dawniej niosło następujące znaczenie – ‘u Arabów i Beduinów: rycerz konny, wojownik, jeździec’. Współcześnie jest używane w przenośnym sensie – ‘zapaleniec, śmiałek, nieliczący się z przeciwnościami, niebezpieczeństwami, idący na wszystko’.
Joanna Przyklenk
Etymologia2005-02-01
Skąd wzięła się nazwa kotlet pożarski? Pozdrawiam serdecznie!
Nazwa tego dania pochodzi od nazwiska jego twórcy – lekarza, doktora Pomiana-Pożarskiego, który brał udział w Powstaniu Styczniowym w 1863 roku, po czym został zesłany na Sybir, uciekł przez Władywostok do Europy i założył pierwszą polską restaurację w Paryżu, w której serwowano m.in. potrawy przyrządzane według uzasadnionych medycznie przepisów kulinarnych. Informacje te znalazłam w „Przeglądzie Urologicznym” nr 5/2001 publikowanym na stronie Polskiego Towarzystwa Urologicznego (www.pturol.org.pl).
Katarzyna Wyrwas
Etymologia2005-01-27
Jaka jest etymologia słowa miłość?
Rzeczownik miłość poświadczony w tekstach z XIV i XV wieku miał znaczenie ‘litość, miłosierdzie’, które równolegle występowało do sensu ‘łaskawość, łaska, przychylność’ (XIV-XVI wiek). Stąd też wzięły się w polszczyźnie zwroty grzecznościowe, które z czasem przekształciły się (na wskutek procesów fonetycznych) w formy krótsze, np. Miłość → Mość; Wasza Miłość → Waszmość i Waszeć → Waść → Aść; Waszmość Dobrodziej → Asindziej; Waszmość Dobrodziejka → Asińdźka, Aśćka; Waszmość Pan → Waspan → Aspan → Acan. Zmiany te następowały głównie w XVI wieku, a w okresie późniejszym funkcjonowały już w postaciach zleksykalizowanych, tzn. bez odniesienia do wyrazu miłość (por. K. Długosz-Kurczabowa Nowy słownik etymologiczny języka polskiego). Już w pierwszej połowie XV wieku pojawiło się i trzecie znaczenie – o szerokim sensie łacińskim – amor, czyli dzisiejszej ‘miłości’. Prasłowiańskie określenie tego uczucia w językach zachodniosłowiańskich (a do nich należy m. in. język polski) nie zachowało się, dlatego nie ma dziś u nas formy kontynuującej dawne *ljuby, *ljubъve. Wyraz miłość pochodzi od prasłowiańskiego słowa *mil-ostь, którego sens ogólnosłowiański to ‘litość’. Ta dawna forma z kolei pochodzi od imiesłowu miły czasownika mijać. Pierwotnie zadiektywizowany miły oznaczał ‘godnego litości’, a czasownik mijać w swej danej postaci *mei- niósł sens ‘mijać kogoś; przechodzić, nie atakując’. Zatem dawny miły, czyli *mei-l-o-s to taki, którego ‘można minąć (spokojnie); przejść obok, nie dobywając broni’ (zob. też artykuł F. Sławskiego Miły, miłość. „Język Polski” LXXX (2000), z. 1-2, s. 1-9).
Joanna Przyklenk
Etymologia2005-01-27
Jaka jest etymologia słowa kmieć?
Kmieć to ‘pełnorolny wieśniak poddany’, słowo występujące w tym znaczeniu od XIV do XVIII wieku w opozycji semantycznej do rzeczownika chłop, którego używano jako pogardliwe określenie niewolnego parobka, sługi. W najdawniejszej polszczyźnie poświadczona jest obecność innego sensu wyrazu kmieć – ‘wysoki urzędnik książęcy’. Omawiany leksem wywodzi się z prasłowiańskiej formy *kъmetь o znaczeniu ‘naczelnik rodu’. To wartościujące człowieka (pozytywnie) określenie poświadczone jest przez staroruski sens słowa – ‘członek rady książęcej, bojarzyn, wojujący konno’ (XI wiek) – oraz przez staroczeskie znaczenie – ‘naczelnik rodu, rządca grodu, sędzia ziemski’, potem ‘starzec’ i ‘ławnik’. Prasłowiańska forma wyrazu kmieć jest najprawdopodobniej prastarym zapożyczeniem z jakiegoś orientalnego źródła (A. Bańkowski wskazuje na proweniencję irańską: por. A. Bańkowski Etymologiczny słownik języka polskiego), zapożyczeniem o niejasnej budowie morfologicznej. Natomiast F. Sławski za ostateczne źródło uważa łaciński wyraz comes, w dopełniaczu comitis, pierwotnie oznaczający ‘towarzysza zwłaszcza panującego albo wodza; osobę należącą do orszaku panującego’, a wtórnie nazywający ‘różnych niższych i wyższych urzędników’ (to forma pochodząca od *cumire ‘razem iść’).
Joanna Przyklenk
Etymologia2005-01-13
Chciałabym zapytać o pochodzenia słowa korupcja.
Rzeczownik korupcja został przez nas zapożyczony (podobnie jak w innych językach europejskich – zob. np. Merriam-Webster’s Dictionary, The American Heritage Dictionary of the English Language) z łacińskiego corruptio – rzeczownika utworzonego od imiesłowu corruptus, który z kolei pochodzi od czasownika corrumpere o znaczeniu ‘psuć, kazić’ (a także przenośnie ‘deprawować’). Wyraz korupcja znany był w języku polskim od 2. połowy XVI wieku w przejętym z łaciny pierwotnym znaczeniu ‘zepsucie, demoralizacja’, a w XIX i na początku XX wieku także ‘psucie się, gnicie, rozkład’ (mówiono tak np. o nieprzyjemnym oddechu albo o rozkładzie zwłok). Jak pokazuje ilustracja materiałowa Słownika języka polskiego PAN pod red. W. Doroszewskiego, nowe znaczenie tego rzeczownika – ‘łapówka’ – występowało już w XVIII wieku (np. w Opisie obyczajów za panowania Augusta III Jędrzeja Kitowicza) oraz w wieku XIX (np. w Potopie Henryka Sienkiewicza). Nowe znaczenie ukształtowało się w polszczyźnie za niemieckim Korruption, francuskim i angielskim corruption. Współcześnie wyraz korupcja występuje wyłącznie w znaczeniu ‘przyjmowanie przez pracownika instytucji państwowej lub społecznej korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za wykonanie czynności urzędowej lub za naruszenie prawa: przekupstwo, łapownictwo’ (zob. A. Bańkowski Etymologiczny słownik języka polskiego, Wielki słownik wyrazów obcych PWN pod red. M. Bańki).
Katarzyna Wyrwas
Etymologia2004-12-26
Skąd pochodzi wyraz list?
Rzeczownik list jest wyrazem ogólnosłowiańskim wywodzącym się od formy *leik’-t-u-s o znaczeniu ‘zielona pasza dla bydła’. Z kolei bazą tego słowa jest czasownik *lik’- // *leik’- // *loik’- występujący w znaczeniu ‘zrywać (językiem), paść się (o bydle)’. Początkowo omawianych wyrazów używano do nazywania paszy (zielonych części roślin), z czasem także do nazywania zieleni drzew i krzewów, ich listowia, w końcu – do określania pojedynczego liścia. To ostatnie ze znaczeń przypisane zostało ostatecznie leksemowi liść, a nie list, który już prawdopodobnie w XIII stuleciu zyskał sobie znaczenia wtórne. Otóż za niemieckim blatt oraz łacińskim folium o sensie ‘liść’ i (sekundarnie) ‘kartka’ staropolski list zaczął być stosowany w znaczeniu ‘kartka papieru’. Stąd też wzięła się obecna w XIV-XV wieku praktyka nazywania dokumentu prawnego listem. Dopiero później omawiany rzeczownik zyskał sens – ‘wiadomość przekazana pisemnie’. Takie znaczenie było jednak początkowo charakterystyczne jedynie dla tekstów biblijnych i kościelnych jako przekład łacińskich słów: litterae, epistola (por. A. Bańkowski Etymologiczny słownik języka polskiego). Za przypuszczeniem, że już w XV stuleciu ugruntowuje się znane nam współczesne znaczenie wyrazu list, przemawia ówczesna stabilizacja połączeń wyrazowych, np.: list gończy, list otwarty, listy uwierzytelniające, list żelazny czy list zastawny. Omawiając wyraz list warto przypomnieć, jak doszło do oddzielenia form i znaczeń między listem a liściem. Forma liść została utworzona w oparciu o zbiorowy rzeczownik liście. Zatem początkowo w staropolszczyźnie były następujące słowa: list (lp.), listy (lm.) oraz zbiorowe liście (‘ogół liści’). W XVI stuleciu zbiorowe liście traktowano już jak liczbę mnogą, do której dostosowano formę lp. liść. To spowodowało, iż powstały dwa leksemy z odrębnymi wzorami odmiany, czyli (1) liść (lp.) – liście (lm.) – listowie (zbiorowy) o znaczeniu ‘część rośliny’ oraz (2) list (lp.) – listy (lmn) w znaczeniu etymologicznie wtórnym – ‘korespondencja’. To rozdzielenie sensów omawianych słów nie objęło jednak zdrobnień, bo listek to ‘mały liść’, a liścik to ‘mały list’. Dodajmy ponadto, iż zadomowiony we współczesnej polszczyźnie wyraz listonosz powstały na bazie rzeczownika list jest obecny w naszym języku od XVIII wieku i stanowi kalkę niemieckiego Briefträger.
Joanna Przyklenk
Etymologia2004-12-26
Jaka jest etymologia słów cały i całować?
Wyrazy cały oraz całować w dziedzinie etymologii mają ze sobą wiele wspólnego. Zacznijmy od rodzimego słowa cały pochodzącego od praindoeuropejskiej formy *koi-l-u-s, która pozostaje w ścisłym związku z takimi wyrazami jak gockie hails (‘zdrowy’), ang. health (‘zdrowie’) czy szwedzkie hälsa (‘zdrowie, szczęście’). Od cały wywodzą się czasowniki caleć (‘wychodzić cało z niebezpieczeństwa’) oraz calić (‘ochraniać, zachować w całości’), które dziś używamy z prefiksami: ocaleć, scalić. Cały stał się także podstawą dla drugiego z interesujących nas słów, czyli całować (XV wiek). Wyraz ten początkowo niósł znaczenie ‘pozdrawiać, tzn. życzyć (komuś) zdrowia przy powitaniu lub pożegnaniu’. Warto również podkreślić, że przy takim pozdrawianiu dotykano się ustami na znak akceptacji. Ów zwyczaj życzenia zdrowia przy powitaniu to typowy obrzęd rzymski, Grecy bowiem życzyli sobie radości.
Joanna Przyklenk
Etymologia2004-12-16
Czy wyraz ceduła ma coś wspólnego z cedować?
Wyrazy są podobne, ale tylko pozornie, nie mają bowiem wspólnego źródłosłowu. Cedować, jak pisałam w innej odpowiedzi, wywodzi się od łacińskiego czasownika cēdere ‘ustępować’, ceduła natomiast pochodzi od późnołacińskiego rzeczownika cedula (także scedula, schedula) o znaczeniu ‘tabliczka drewniana, na której zapisywano ostrym narzędziem ważne informacje’ (zob. Wielki słownik wyrazów obcych PWN pod red. M. Bańki). Wyraz ten był znany w polszczyźnie już od 1. połowy XVI wieku w znaczeniu ‘tabliczka drewniana do pisania; zapis, kwit, zobowiązanie na piśmie, testament’, należy także do słownictwa innych języków – por. włosko-łacińskie cedula, hiszpańskie cédula (o dekrecie królewskim), ang. schedule (zob. A. Bańkowski Etymologiczny słownik języka polskiego). Rzeczownik ceduła miał dawniej znaczenia ‘zlecenie na piśmie’, a także ‘dopisek w liście umieszczony po podpisie’, wyszły one jednak z użycia. Współcześnie wyraz ten używany jest w trzech znaczeniach 1) ‘publikowany codziennie urzędowy wykaz kursów walut, dewiz i papierów procentowych lub cen towarów będących przedmiotem transakcji giełdowych’, 2) ‘wykaz przesyłek, towarów itp. przyjętych do przewozu określonym środkiem transportu’ oraz 3) ‘raport dzienny z odbytego kursu tramwaju lub pociągu, zawierający wykaz sprzedanych biletów’ (zob. Słownik języka polskiego PWN pod red. M. Szymczaka, Wielki słownik wyrazów obcych PWN pod red. M. Bańki).
Katarzyna Wyrwas
Etymologia2004-12-13
Skąd się wzięła i co znaczy nazwa własna Szydłowiec?
Nazwa Szydłowiec jest znana od początku XV wieku. Utworzona została od nazwy pobliskiej miejscowości Szydłów za pomocą przyrostka słowotwórczego -ec. Nazwę Szydłów z kolei, udokumentowaną od XIII wieku, utworzono za pomocą przyrostka dzierżawczego -ow od nazwy osobowej Szydło, co oznacza, że założycielem lub pierwotnym właścicielem osady Szydłów był człowiek noszący przezwisko Szydło. Przezwisko to pochodzi od wyrazu pospolitego szydło oznaczającego ‘narzędzie do nakłuwania, przekłuwania twardego materiału (zwykle skóry); także: gruba igła do szycia twardego materiału’, a zatem człowiek ów mógł być np. szewcem (por. M. Malec Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski).
Katarzyna Wyrwas
Etymologia2004-12-13
Jakie jest pochodzenie nazwy Morze Bałtyckie?
Nazwa ta jest notowana od XI wieku jedynie w wersji łacińskiej, dopiero w XV wieku pojawia się polska nazwa Bałytyk, a w wieku XVIII Morze Bałtyckie. Jak podaje M. Malec w Słowniku etymologicznym nazw geograficznych Polski etymologia tej nazwy nie jest do dziś wyjaśniona, a na ten temat istnieje kilka hipotez. Hipoteza słowiańska objaśnia, że wyraz Bałtyk pochodzi od prasłowiańskiego rzeczownika *bolto oznaczającego nizinną przestrzeń, zwykle pokrytą wodą stojącą, bagno, moczary’ (por. późniejszą formę błoto). Hipoteza bałtycka mówi, że nazwa tego morza powiązana jest z litewskim przymiotnikiem báltas ‘biały’. Zwolennicy hipotezy łacińskiej wiążą pochodzenie wyrazu Bałtyk z rzeczownikiem balteus ‘pas; przenośnie: cieśnina’. Istnieje także hipoteza germańska, która wywodzi nazwę od nazwy cieśniny Bełt (germańskie bälte, belti ‘pas, przepaska’).
Katarzyna Wyrwas
Etymologia2004-12-13
Jaka jest etymologia słowa Polska?
Z punktu widzenia historycznego rzeczownik będący nazwą naszego kraju jest przymiotnikiem rodzaju żeńskiego utworzonym od rzeczownika pole (prasłowiańskie *polje). Nazwa pokazuje, że to właśnie pola stanowiły dominujący element krajobrazu na terenach nad Wartą i Gopłem, zamieszkałych przez naszych odległych przodków (zwanych z tego powodu jako plemię Polanami ‘mieszkańcami pól’) zajmujących się uprawą roli. Nazwa Polska była początkowo używana w zestawieniu ziemia polska w znaczeniu ‘ziemia polna’, z czasem jednak nabrała charakteru nazwy własnej (‘krainy Polan’) – Ziemia Polska określać zaczęła ziemie znajdujące się pod władzą Piastów. Na kolejnym etapie rozwoju tej nazwy nastąpiła redukcja członu Ziemia oraz zmiana gramatycznego charakteru przymiotnikowego członu Polska, który zaczęto traktować jak rzeczownik. Nazwa Polska stała się nazwą całego państwa w XI wieku (zob. K. Długosz-Kurczabowa Nowy słownik etymologiczny języka polskiego, M. Malec Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski).
Katarzyna Wyrwas
Etymologia2004-12-13
Jaka jest etymologia słowa bielizna?
Rzeczownik bielizna znany w polszczyźnie od XIV wieku i pochodzący od przymiotnika biały początkowo miał szeroki zakres stosowania, oznaczał bowiem pierwotnie ‘to, co jest białe; biel; białość; rzeczy białe’, a więc (jak czytamy w Słowniku języka polskiego S.B. Lindego wydanym w katach 1807-1814) np. futerko z białych wiewiórek, popielic, miazgę drzewną (bielizna na drzewie – XVI wiek), białą plamę, cętkę, bliznę (bieliznami pokropiony), małe rybki o białym mięsie (Karp, karaś, lin i inne bielizny są w mięsie miałkie..., Przez bieliznę atoli zwyczajnie rozumie się sam drób ryb, małe rybki, jak płotki...), biały osad w alkoholu (Odjąć trzeba od gorzałki bieliznę...) oraz białe przedmioty z tkaniny, jak np. ubranie wierzchnie (Ujrzałem widmo przy sobie, najbladsze w białej bieliźnie...) czy biały obrus (Dziewczę na śnieżnej bieliźnie zostawiło mu pustelniczy posiłek...). W przypadku omawianego rzeczownika dokonało się zwężenie (specjalizacja) znaczenia: od 2. połowy XVIII wieku bielizna zaczęła być stopniowo używana w znaczeniu ‘powleczenie na pościel’ oraz ‘odzież spodnia’, aby w naszych czasach – kiedy bielizna bywa często kolorowa – zupełnie czasem zatracić związek z podstawowym przymiotnikiem biały (zob. A. Bańkowski Etymologiczny słownik języka polskiego, K. Długosz-Kurczabowa Nowy słownik etymologiczny języka polskiego).
Katarzyna Wyrwas
Etymologia2004-12-12
Skąd pochodzi wyraz kamasz?
Słowo kamasze (o znaczeniu ‘sukienne okrycie, nakładane na półbuciki, chroniące nogi od zimna’) wywodzi się z dawnego niemieckiego rzeczownika kamasche. Wyraz ten dotarł do języka niemieckiego najprawdopodobniej z arabskiego gadāmasī (w znaczeniu ‘skóra z miasta Gadames w Trypolisie’) poprzez język hiszpański – guadamaci (w znaczeniu ‘tłoczona skóra’), a bezpośrednio przez starą formę francuską gamache (w znaczeniu ‘kamasze’). Interesujący nas wyraz w czasach napoleońskich był również nazwą typowych skórzanych trzewików wojskowych używanych przez piechotę pruską i austriacką z wkładanymi na nie płóciennymi getrami. Z takiego sensu powstał regionalny zwrot – oddać (kogoś) w kamasze, czyli ‘oddać (kogoś) do wojska’ (por. A. Bańkowski Etymologiczny słownik języka polskiego).
Joanna Przyklenk
Etymologia2004-12-11
Jaka jest etymologia słowa kozik?
Wyraz kozik w znaczeniu ‘spiczasty nożyk do obdzierania skóry (z zabitych zwierząt)’ pojawia się w XV wieku i występuje do XVIII stulecia, by potem oznaczać ‘lichy nożyk chłopski’. Zdaniem A. Bańkowskiego jest to mazowieckie słowo wprowadzone do literatury przez Mikołaja Reja. Takiej proweniencji omawianego rzeczownika dowodzi m.in. często występująca na Mazowszu nazwa miejscowa Koziki (XVI w.). Etymologia wyrazu kozik jest niejasna. Można tu wskazywać na źródłosłów niemiecki, jednakże pojawiają się wśród badaczy koncepcje potwierdzające rodzimy charakter słowa. Na przykład Aleksander Brückner wiąże ten leksem z rzeczownikiem koza. Nie został również w ustaleniach etymologicznych wykluczony związek kozika ze staropolskim wyrazem koża, który w okresie XV-XVI wieku (a dziś szczątkowo w gwarach) oznaczał ‘skórę zwierzęcia (z sierścią)’. Pochodzenie słowa koża wiązane jest z *kozja, czyli ‘skórą kozią’, a potem wyraz ten zyskał szersze znaczenie – ‘skóra zwierzęcia’. Warto dodać, iż A. Bańkowski (Etymologiczny słownik języka polskiego) stawia hipotezę, że kozik pierwotnie miał postać kożyk, która to forma jest z kolei rezultatem skrócenia pierwotnego wyrażenia – kożny nożyk.
Joanna Przyklenk
Etymologia2004-12-11
Jaka jest etymologia słowa trzewik?
Rzeczownik trzewik – ‘but z cholewką, sznurowany’ – należy do wyrazów rodzimych, ogólnosłowiańskich (por. czes. střevic, słow. črevic, ros. czeriewik itd.). Stanowi kontynuację prasłowiańskiej formacji *červьjь, formacji pochodnej od *červo, czyli ‘brzuch, trzewia’. Niewykluczone jest także pokrewieństwo omawianego wyrazu z pie. *(s)ker- ‘skóra’. W staropolszczyźnie spotykamy się z wyrazem trzewic, którego formant -ic bywał zastępowany przez -ik (np. guzic i guzik), bowiem obydwa występowały w funkcji zdrabniającej.
Joanna Przyklenk
Etymologia2004-12-11
Jakie jest pochodzenie wyrazu cedować?
Czasownik cedować oznaczający ‘przekazywać swoje prawa do czegoś lub jakieś obowiązki innej osobie albo instytucji’ pochodzi od czasownika cēdere ‘ustępować’. Jest w polszczyźnie XVI-wiecznym zapożyczeniem łacińskim, znanym również w wielu językach europejskich. W wieku XIX było używane także na wzór niemieckiego zedieren i francuskiego céder (por. Wielki słownik wyrazów obcych PWN pod red. M. Bańki, A. Bańkowski Etymologiczny słownik języka polskiego).
Katarzyna Wyrwas
Etymologia2004-12-09
Jakie jest pochodzenie dolnośląskich nazw miejscowych Nowa Ruda i Bardo Śląskie?
Nowa Ruda to nazwa notowana od XIV wieku jako Neurode. Według słownika Nazwy miast Polski K. Rymuta nazwa wskazywała na teren wykarczowany. Nazwa Bardo pochodzi od zapomnianego dziś wyrazu bardo ‘wzgórze’.
Katarzyna Wyrwas
Etymologia2004-12-09
Jaka jest etymologia nazwy Wałbrzych?
Wałbrzych jest notowany od XIV wieku w postaci niemieckiej Waldenberc lub Waldenburgk. Pochodzi od niem. Wald ‘las’ i Berg ‘góra’ (później skojarzono to z Burg ‘zamek’). Nazwa wyjściowa w gwarowej wymowie niemieckiej ulegała coraz większym przekształceniom aż do form Walmbrich i Walbrich, z których w XIX wieku powstała spolszczona nazwa Wałbrzych.
Katarzyna Wyrwas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16